1. Je bent hier:
  2. home
  3. nieuws
  4. 20 maart 2023 - algemene leden vergaderi...

Nieuws algemeen 27-02-2023

20 maart 2023 - Algemene Leden Vergadering

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING AKU

Aan de leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden.
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te houden op:

Maandag, 20 maart 2023 om 20.30 uur
in AKU Clubgebouw ’t Klokhuis op Sportpark De Randhoorn te Uithoorn

Downloads:
ALV Agenda
Jaarverslag AKU
Verslag commissie Baan
Verslag wedstrijdcommissie Weg
Verslag TC
Verslag Onderhoudsgroep
Verslag commissies kleding, jeugd en baanwedstrijden
Verslag Wandelcentrum

AGENDA

1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen bestuur.

- Jaarverslag 2022 van het bestuur AKU
- Door omstandigheden is er geen verslag van de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2022

3. Missie en Visie AKU.
    Gedachtenwisseling met aanwezige leden.

Missie
AKU is een atletiekvereniging waar iedereen welkom is, een sociale club met respect voor elkaar. Door begeleiding van deskundige en enthousiaste trainers kan ieder lid, jong en oud, een prestatie leveren op eigen niveau. Daar wil je bij horen.

Visie
Over 10 jaar is AKU een vereniging met 600 leden. AKU is in de eerste plaats een atletiekvereniging waarbij leden zowel prestatief als recreatief atletiek kunnen beoefenen. Wij stralen uit dat atletiek een leuke sport is. Plezier staat voorop.
Iedereen wordt begeleid door deskundige, gekwalificeerde en enthousiaste trainers. Daarnaast organiseert AKU aan sport en gezondheid gerelateerde activiteiten. Vrijwilligers vormen de spil van de vereniging, daarom is er veel aandacht voor de werving en binding van vrijwilligers. AKU is een financieel gezonde vereniging en beschikt over een passende accommodatie.

5. Van de penningmeester: financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023.
De begroting 2023 en de exploitatierekening 2022 zullen tijdens de vergadering worden verstrekt.
Tevens wordt een voorstel met betrekking tot verhoging van de contributies voorgelegd.

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie (twee leden en één
plaatsvervangend lid, leden zijn twee maal herbenoembaar).

7. Bestuur.
Samenstelling Bestuur
Volgens rooster is aftredend: Huub Jansen, hij is herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen tot de aanvang van de algemene ledenvergadering. De kandidaatstelling moet worden ondersteund door tenminste drie stemgerechtigde leden.
Nevenactiviteiten Bestuursleden
Wim Verlaan: bestuurslid zijn van een politieke partij in de gemeente Uithoorn

8. Rondvraag

9. Sluiting vergadering.

Uithoorn, maart 2023
Baukje Verbruggen
plaatsvervangend secretaris AKU