1. Je bent hier:
  2. home
  3. nieuws
  4. algemene ledenvergadering op 28 septembe...

Nieuws algemeen 03-09-2020

Algemene ledenvergadering op 28 september om 20.30 uur

Aan de leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden.
De Algemene Ledenvergadering die in maart gepland stond kon om bekende redenen niet doorgaan, hierbij nodigen wij u opnieuw uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te houden op:

Maandag, 28 september 2020 om 20.30 uur
in Clubgebouw ’t Klokhuis op Sportpark De Randhoorn te Uithoorn

Op maandag 28 september is de uitbreiding van de kantine met de serre vrijwel gereed en kunnen we in de grotere ruimte goed vergaderen. Het aantal mensen dat de vergadering wil bijwonen blijft uiteraard beperkt i.v.m. corona voorschriften en daarom vragen we belangstellenden om zich van te voren aan te melden zodat we het maximum toegestane aantal niet overschrijden. Wie het eerste komt, het eerste maalt.
Aanmelden kan bij de secretaris Maarten Moraal, maartenmarijkemoraal@gmail.com

Agenda (link naar printbare pagina)
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen bestuur.
3. Verslagen:
- Verslag algemene ledenvergadering van 18 maart 2019
 Jaarverslagen:
-secretaris
-wedstrijdcommissie (baan)
-wedstrijdcommissie (weg)
-technische commissie
-jeugdcommissie
-wandelcentrum
-sponsor/PR commissie

4. Van de penningmeester: financieel verslag 2019 en begroting 2020.
De begroting 2020 en de exploitatierekening 2019 zullen tijdens de vergadering worden verstrekt.
Tevens wordt een voorstel met betrekking tot de hoogte van de contributies voorgelegd.

5. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie.

6. Samenstelling bestuur.
Volgens rooster is aftredend: Huub Jansen. Huub is herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen tot de aanvang van de algemene ledenvergadering. De kandidaatstelling moet worden ondersteund door tenminste drie stemgerechtigde leden.

7. Uitbreiding clubgebouw: stand van zaken.

8. Rondvraag.

9. Sluiting vergadering.

Uithoorn, september 2020

Maarten Moraal
secretaris AKU